U heeft de regie
De kunst van het oplossen
Zorg die echt nodig is

Leveringsvoorwaarden, klachtenregeling en privacy regelement


1. ALGEMEEN

1. Definities
Cliënt:
Een natuurlijke persoon die met een persoonsgebonden budget of uit eigen middelen dienstverlening inkoopt bij een zorgaanbieder/ dienstverlener.
 
Persoonsgebonden budget(pgb)/vergoedingsregeling persoonlijke zorg:
Het bedrag dat is toegekend aan de cliënt op grond van de wet- en regelgeving, waarmee de cliënt zelf de zorg kan inkopen waar hij ingevolge die wet- en regelgeving recht op heeft.  
 
Zorg:
Alle vormen van zorg, al dan niet met verblijf, die de cliënt met het persoonsgebonden budget of met eigen middelen inkoopt.
 
Dienstverlening:
Het bemiddelen, adviseren van  en informeren  over  hulpvragen m.b.t. (gemak-)  diensten op het terrein van wonen, welzijn en zorg.
 
Dienstverlener:
Degene  die de dienstverlening daadwerkelijk verleent. Dit kunnen professionals, mantelzorgers en vrijwilligers zijn.
 
Zorgaanbieder:
Een rechtspersoon of natuurlijke persoon die de door de cliënt de ingekochte dienstverlening verleent.
 
Vertegenwoordiger:
De wettelijke vertegenwoordiger van de cliënt of, indien er geen wettelijke vertegenwoordiger is, de natuurlijke persoon die door de cliënt persoonlijk schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats op te treden.
 
Indicatiebesluit:
Het besluit van een indicatieorgaan waarbij is vastgelegd of en zo ja, naar welke aard, omvang en duur een zorgvrager recht heeft op zorg op grond van de AWBZ.
 
Overeenkomst:
De tussen de cliënt en zorgaanbieder gesloten overeenkomst met betrekking tot dienstverlening op het terrein van wonen, welzijn en zorg.
 
Incident:
Ieder niet beoogd of onvoorzien voorval in het zorgproces met direct of op termijn merkbare gevolgen voor de budgethouder.
 
Elektronisch:
Het overbrengen of opslaan van gegevens via een website, internet of e-mail.
 
2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op overeenkomsten tussen cliënten en aanbieder " Zorg aan huis Het Verschil" zijn  gesloten.
 
2. Deze algemene voorwaarden beschrijven de rechten en plichten van de aanbieder en budgethouder.
 
3. Deze algemene voorwaarden treden niet in de plaats van dwingendrechtelijke regelingen.
 
3. Bekendmaking algemene voorwaarden
1. De zorgaanbieder bespreekt de algemene voorwaarden met de cliëntvoorafgaand aan of bij de totstandkoming van de overeenkomst. De cliënt leest de algemene voorwaarden op de website www.zorgaanhuishetverschil.nl  of vraagt uitdrukkelijk om een papieren versie.
 
2. Op verzoek van de cliënt licht de zorgaanbieder de algemene voorwaarden mondeling toe.
 
4. Afwijking  algemene voorwaarden
De zorgaanbieder kan niet afwijken van deze algemene voorwaarden, tenzij dat schriftelijk of elektronisch is overeengekomen met de cliënten en de afwijking niet in diens nadeel is.
 
 5. Informatie door zorgaanbieder en budgethouder
 Door de zorgaanbieder:
1. Steeds als de zorgaanbieder de cliënt informatie verschaft, doet hij dit op een voor de cliënt toegankelijke manier en gaat hij na of de cliënt de informatie heeft ontvangen en begrepen. De zorgaanbieder stelt de cliënt in de gelegenheid om de verstrekte informatie met een derde te bespreken, voordat wordt overgegaan tot het vastleggen van afspraken.
 
2. Als de zorgaanbieder de informatie elektronisch verschaft gaat hij na of deze informatie toegankelijk is voor de cliënt.
 
3. Indien het belang van de cliënt dit vereist, dient de zorgaanbieder de betreffende informatie te verstrekken aan de vertegenwoordiger van de budgethouder.
 
4. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de cliënt of diens vertegenwoordiger gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst.
 
B.  Door de cliënt:
5. Steeds als de cliënt de zorgaanbieder informatie verschaft, doet hij dit op een voor de zorgaanbieder toegankelijke manier.
 
6. De cliënt of zijn vertegenwoordiger zorgt dat de zorgaanbieder gedurende de looptijd van de overeenkomst voldoende geïnformeerd blijft over voor hem relevante aangelegenheden aangaande de uitvoering van de overeenkomst .
 
6. Bevoegdheden  vertegenwoordiger
De vertegenwoordiger treedt in de rechten en plichten van de cliënt uit hoofde van deze algemene voorwaarden voor zover de cliënt wilsonbekwaam is en voor zover de vertegenwoordiger hiertoe is gemachtigd op grond van de wet of de persoonlijke schriftelijke machtiging door de cliënt.
 
 
2. INFORMATIE
 
 7. Informatieverstrekking
1. De zorgaanbieder verstrekt duidelijke informatie aan de cliënt over zijn werkwijze zodat  deze een weloverwogen keuze kan maken. Deze informatie bevat:
 1. de bereikbaarheid van de zorgaanbieder;
 2.  met welke partij de cliënt een overeenkomst aangaat;
 3. welke vormen van dienstverlening de zorgaanbieder kan leveren en voor welke doelgroepen;
 4. de tarieven;
 5. welke kwalificaties  de professionele  zorg- en hulpverleners hebben. M.b.t.:
  1. een recente Verklaring Omtrent Gedrag;
  2. erkende  diploma ‘s;
  3. een geldige inschrijving in het BIG register;
  4. een geldige Verklaring Arbeids Relatie; 
  5. een geldige Identiteitskaart of pas.
  6. de wijze waarop de zorgaanbieder aan de cliënt verantwoording  aflegt over gewerkte uren en/of de wijze van factureren;
  7. de aanwezigheid van de klachten- en geschillenregeling;
  8. Het omgaan met  privacy van de cliënt.
 
2. De zorgaanbieder zorgt ervoor dat de in het vorige lid bedoelde informatie duidelijk, toegankelijk en inzichtelijk is voor de cliënt op de website www.zorgaanhuishetverschil.nl , in brochures of in ander schriftelijk materiaal.
 
8. Het intakegesprek
1. Voorafgaand aan het tot stand komen van de overeenkomst vinden een of meer gesprekken plaats tussen de zorgaanbieder en de cliënt met als doel het preciezer bepalen wat de hulpvragen zijn, de dienstverlening precies inhoudt en wat de overeenkomst zal worden. Indien noodzakelijk of gewenst gebeurt dit in het bijzijn van een derde.
 
2. Tijdens deze gesprekken komen de volgende punten aan de orde:
 1. het doorgeven van een contactpersoon door de cliënt en de mogelijkheid tot het aanstellen van een vertegenwoordiger en de wettelijke regels die daarop betrekking hebben;
 2. de bereikbaarheid van de zorgaanbieder;
 3. het verhelderen van de hulpvragen van de cliënt op het terrein van wonen, welzijn en zorg en de mate waarin de cliënt met de zorgaanbieder passende oplossingen voor zijn vragen kan vinden. Specifiek gaat het om:
 4. de door de cliënt gewenste frequentie en momenten en manier waarop de dienstverlening door een dienstverlener  geleverd wordt;
 5.  de door de cliënt gewenste deskundigheid, vaardigheden, persoonskenmerken en beschikbaarheid van de dienstverlener;
 6. de frequentie en manier waarop de zorgaanbieder aan de cliënt verantwoording aflegt over gewerkte uren en deze factureert;
 7. welk deel van de zorg  gefinancierd wordt uit het pgb en welke deel niet;
 8. advisering over de te leveren dienstverlening, waaronder vervanging bij ziekte, overleg over de dienstverlening en het nakomen van afspraken;
 9. als de dienstverlener een rechtspersoon is;
 10. de wettelijke mogelijkheden van inspraak;
 11. de collectieve medezeggenschapsmogelijkheden en de manier waarop hieraan invulling is gegeven inclusief de contactgegevens van het medezeggenschapsorgaan;
 12. de klachtenregeling en procedure;
 13. de algemene voorwaarden en de toepasselijkheid daarvan op de te sluiten overeenkomst;
 14. het privacybeleid;
 15. de vraag of de cliënt dienstverlening ontvangt van andere aanbieders;
 16.  de mogelijkheden van beëindiging van de overeenkomst.
 
3. Tijdens het kennismakingsgesprek gaat de zorgaanbieder na of de cliënt de informatie heeft begrepen.
 
4. Tijdens het gesprek of zo spoedig mogelijk daarna maakt de cliënt aan de zorgaanbieder zijn keuzes kenbaar met betrekking tot de besproken punten.
 
 
3. OVEREENKOMST
 
9. Vaststellen van overeenkomst
1. De zorgaanbieder doet op basis van het kennismakingsgesprek een schriftelijk aanbod aan de cliënt waarin de te leveren dienstverlening nauwkeurig is beschreven. Het aanbod bevat tenminste de punten zoals beschreven in de toepasselijke Modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank.
 
2. De overeenkomst komt tot stand wanneer de cliënt het aanbod van de zorgaanbieder aanvaardt. Ter bevestiging hiervan leggen de zorgaanbieder en de cliënt de afspraken vast in een document dat de zorgaanbieder en cliënt samen ondertekenen. Hiervoor kan de toepasselijke Modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank worden gebruikt. Eventuele afspraken buiten de modelovereenkomst worden dan vastgelegd en ondertekend in een bijlage bij de overeenkomst.
 
3. De cliënt en zorgaanbieder houden ieder een exemplaar van de getekende overeenkomst en eventuele getekende bijlagen.
 
4. De overeenkomst bevat in ieder geval:
 1. een beschrijving van de dienstverlening die de cliënt financiert uit het pgb;
 2. een beschrijving van de overeengekomen aanvullende zorg die niet uit het pgb wordt gefinancierd en dus voor rekening van de cliënt komt en een specificatie van de kosten;
 3. afspraken over de vergoeding;
 4. afspraken over de betalingstermijn;
 5. afspraken over frequentie en momenten van dienstverlening;
 6.  de looptijd van de overeenkomst;
 7. een beschrijving van de werkafspraken die zijn gemaakt;
 8. een bepaling dat de cliëntverantwoordelijk is voor verdeling van taken en verantwoordelijkheden als bedoeld in artikel 15;
 9. een regeling betreffende toestemming voor gebruik van cliëntgegevens   verplichte meting van zorginhoudelijke  kwaliteitsindicatoren en controles in overeenstemming met de geldende  regels.
 
10. Afspraken over te leveren dienstverlening
1. De zorgaanbieder voert de dienstverlening uit volgens de afspraken.
 
2. Als de zorgaanbieder de afgesproken dienstverlening niet conform de afspraken kan verlenen,
stelt de zorgaanbieder de cliënt daarvan meteen in kennis. Als de cliënt de afgesproken dienstverlening niet conform de afspraken kan ontvangen, stelt de cliënt de zorgaanbieder daarvan meteen in kennis.
 
3. De cliënt en de zorgaanbieder maken onderling afspraken over de manier waarop en hoe vaak er geëvalueerd wordt en leggen dit schriftelijk vast.
 
4. Indien tussentijds afwijking van de afspraken noodzakelijk is, is toestemming van de cliënt vereist, tenzij de tijd voor het vragen van toestemming ontbreekt, omdat onverwijlde afwijking van de afspraken kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor de cliënt te voorkomen. Overeengekomen  afwijkingen worden schriftelijk vastgelegd.
 
5. De zorgaanbieder informeert de individuele  dienstverleners over  de rechten van de cliënten de gemaakte afspraken en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.
 
 
4. PRIVACY
 
 11.   Algemeen
1. Voor de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens geldt onverkort hetgeen is bepaald in de Wet bescherming persoonsgegevens.
 
2. Voor zover de in dit hoofdstuk bedoelde gegevens vallen onder de artikelen 7:446 tot en met  7:468 van het Burgerlijk Wetboek, geldt onverkort hetgeen daar is bepaald.
 
 12. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
1. De zorgaanbieder moet toestemming krijgen van de cliënt:
1.  als er informatie noodzakelijk is  waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat die door de cliënt als inbreuk op zijn privacy kunnen worden ervaren.
2.  als er foto’s of audiovisuele opnamen worden gemaakt ten behoeve van publicatie.
 
 13  Bewaartermijn van gegevens
1. De zorgaanbieder legt  gegevens over de cliënt vast. Deze gegevens blijven gedurende de wettelijke bewaartermijn ter beschikking van zowel de zorgaanbieder als de cliënt. De cliënt biedt hiertoe de zorgaanbieder op diens verzoek, de mogelijkheid een kopie van deze gegevens te maken.
 
2. Bij beëindiging van de overeenkomst bewaren de cliënt en de zorgaanbieder ieder een exemplaar van de gegevens bedoeld in lid 1. Voor de gegevens bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek gelden de daar bepaalde bewaartermijn en de rechten van cliënt ten aanzien van correctie en vernietiging. Voor andere gegevens geldt de norm genoemd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  
 14. Gegevensverstrekking en verlening van inzage door de zorgaanbieder aan derden
1. De zorgaanbieder verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de cliënt geen (inzage in) gegevens over de cliënt aan derden, behalve ter voldoening aan een wettelijke verplichting.
 
2. Onder derden als bedoeld in het eerste lid wordt niet verstaan:
1.   degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst voor zover  de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten  werkzaamheden;
 1. de vertegenwoordiger voor zover de verstrekking van gegevens  noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn taken.
 
3. Na overlijden van de cliënt geeft de zorgaanbieder desgevraagd inzage in gegevens aan de nabestaanden voor zover de cliënt daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven of toestemming mag worden verondersteld.
 
4. De zorgaanbieder informeert dienstverleners  over hun geheimhoudingsplicht en stelt de cliënt hiervan op de hoogte.
 
 
5. KWALITEIT EN VEILIGHEID  
 
15. Coördinatie (één cliënt– meerdere dienstverleners)  
1.  Als een cliënt te maken heeft met twee of meer dienstverleners, zorgt de cliënt desgewenst ervoor dat de taken en verantwoordelijkheden rond de zorgverlening aan de cliënt tussen de betrokken  dienstverleners zijn verdeeld.
 
 
 6. ZORGVERLENING OP AFSTAND
 
16. Zorgverlening op afstand
1. Indien mogelijk en in samenspraak met en onder verantwoordelijkheid van de cliënt faciliteert en ondersteunt de zorgaanbieder zorg op afstand.  
 
2. De zorgaanbieder informeert de cliënt hoe de voor de dienstverlening relevante informatie-uitwisseling kan plaatsvinden.  
 
3. De zorgaanbieder informeert de cliënt vooraf over de randvoorwaarden voor verantwoorde zorgverlening op afstand.
 
4. De zorgaanbieder zorgt dat de cliënt goed begrijpt wie waarvoor verantwoordelijk is.
 
5. Alle rechten en verplichtingen uit hoofde van deze algemene voorwaarden gelden onverkort in geval van zorgverlening op afstand.
 
 
 7. PLICHTEN CLIENT
 
17.  Verplichtingen Cliënt
1. De cliënt legitimeert zich voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst of gedurende de looptijd van de overeenkomst op verzoek van de zorgaanbieder met een wettelijk erkend, geldig legitimatiebewijs en overlegt een geldig bewijs.
 
2. Bij het kennismakingsgesprek geeft de cliënt de naam en de bereikbaarheidsgegevens op van een contactpersoon en, indien van toepassing, van de persoon die door de cliënt schriftelijk is gemachtigd in zijn plaats te treden als de cliënt niet meer in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen.
 
3. De cliënt geeft de zorgaanbieder, mede naar aanleiding van diens vragen, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die deze redelijkerwijs voor het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijk is, waaronder begrepen informatie over het bestaan van een eventuele wilsverklaring.
 
4. Onverminderd het bepaalde in lid 5 onthoudt de cliënt zich van gedrag dat schadelijk is voor de gezondheid of het welzijn van dienstverleners, andere personen werkzaam  en vrijwilligers. De cliënt spant zich tevens in dat gezinsleden en bezoekers zich onthouden van bovenstaand gedrag.
 
5. De cliënt zorgt ervoor dat afspraken worden gemaakt met de dienstverleners over roken binnenshuis.
 
6. De cliënt verleent alle noodzakelijke medewerking om de dienstverlener  in staat te stellen de dienstverlening te leveren conform regelgeving betreffende de arbeids- en hygiëneomstandigheden.
 
7. De cliënt moet dienstverleners en andere personen de gelegenheid bieden hun taken uit te voeren. Een en ander  in het kader van veiligheid.
 
8.De cliënt zorgt ervoor dat de dienstverlener  op de afgesproken tijden en plaatsen kan leveren.
 
9.De cliënt informeert de zorgaanbieder over de looptijd van het indicatiebesluit en over een tussentijdse wijziging van het indicatiebesluit.
 
 
8. BETALING
 
18.  Betaling van facturen
1. De cliënt is de zorgaanbieder de overeengekomen prijs verschuldigd voor de overeengekomen dienstverlening. De cliënt ontvangt hiervoor een factuur op basis van wat volgens artikel 9 is overeengekomen.
 
2. Facturen voor verleende dienstverlening  dienen uiterlijk binnen 2  weken na de maand waarin de dienstverlening is verleend bij de cliënt te worden ingediend. De betalingstermijn bedraagt
14 dagen en dient op de factuur te worden vermeld.
 
3. De factuur bevat  naast de  betalingstermijn het BTW -nummer van de zorgaanbieder, een overzicht van de uren, het tarief, het aantal te betalen uren,  de naam en het adres van de zorgaanbieder. De zorgaanbieder ondertekent de factuur.
 
4. De zorgaanbieder stuurt na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering en geeft de cliënt de gelegenheid binnen 14 dagen na ontvangst van de herinnering alsnog te betalen.
 
5. Als na het verstrijken van de tweede betalingstermijn  niet  betaald is dan is de zorgaanbieder gerechtigd de rente en buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de eerste betalingstermijn. De rente is gelijk aan de wettelijke rente.
 

9. BEEINDIGING OVEREENKOMST 
 
19.  Beëindiging overeenkomst
1. De overeenkomst eindigt:
 1. bij het overlijden van de budgethouder;
 2. bij wederzijds goedvinden. In dat geval wordt de beëindiging schriftelijk vastgelegd;
 3. na eenzijdige schriftelijke opzegging van de overeenkomst door de cliënt of de zorgaanbieder, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 20 tot en met 27;
 4.  van rechtswege als de overeenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan;
 5. In geval van ontbinding door de rechter.

  20.  Opzegging  Cliënt
1.De cliënt kan de overeenkomst ten allen tijden opzeggen, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. De cliënt heeft de gronden waarop de voorgenomen opzegging berust met de zorgaanbieder besproken.
 
2.De Cliëntkan in afwijking van lid 1 van dit artikel de overeenkomst per direct opzeggen als voortzetting van de overeenkomst een zodanige invloed heeft op de gezondheid of het welzijn van de cliënt dat voortzetting redelijkerwijs niet kan worden gevergd.
 
3.De cliënt is niet aansprakelijk voor financiële schade die de zorgaanbieder lijdt door de tussentijdse opzegging.
 
21. Opzegging zorgaanbieder
1. De zorgaanbieder kan de overeenkomst opzeggen, met inachtneming van een
 redelijke opzegtermijn:
 1. als daar gewichtige redenen voor zijn;
 2. bij het niet betalen van de factuur nadat is voldaan aan het bepaalde in artikel 18 lid 5;
 3. als er geen indicatie meer aanwezig is voor zorg gefinancierd vanuit het pgb en de cliënt geen middelen aanwendt voor voortzetting.
 
2. Om op dit artikel een beroep te kunnen doen, moet de zorgaanbieder aan de volgende voorwaarden voldoen: de zorgaanbieder heeft de gronden waarop de voorgenomen
opzegging berust met de cliënt besproken en  de zorgaanbieder heeft de cliënt, indien relevant, gewezen op de mogelijkheid een klacht in te dienen.
 
22.  Informatie bij beëindiging
Bij beëindiging van de overeenkomst als omschreven in artikel 20 onder lid 1 en 2 vindt een gesprek plaats tussen de cliënten en een hiertoe bevoegde, door de zorgaanbieder aangewezen functionaris waarbij de voor de overname van de dienstverlening door anderen noodzakelijke instructies aan de orde komen. Dit gesprek omvat tevens de financiële en organisatorische afwikkeling van de overeenkomst.
 

10. KLACHTEN EN GESCHILLEN
 
27.  Klachtenregeling
1. De zorgaanbieder beschikt over een op de wet gebaseerde en voldoende bekend gemaakte regeling voor de opvang en afhandeling van klachten en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. De  
    zorgaanbieder dient de klachtenprocedure in het onderstaande lid bekend te maken bij de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst.
 
2. De klachtenprocedure: Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een redelijke termijn, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder, nadat de cliënt gebreken heeft 
    geconstateerd. Samen met de aanbieder zal gezocht worden naar een oplossing. De uitkomst van het gesprek wordt binnen een week na het gesprek vastgelegd door de aanbieder in een verslag in het dossier. Als
    de aanbieder de klacht niet naar tevredenheid op heeft kunnen lossen, dan kan de client  zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie van Stichting Geschilleninstantie KPZ. De aanbieder stelt het reglement van de Stichting ter beschikking aan de client, alsook het adres en contactmogelijkheden van deze stichting.

3. Als de klacht niet conform bovenstaande procedure is afgehandeld, is er sprake van een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling en begint de termijn voor het aanhangig maken van het geschil te lopen.
 
4.In gevalt van geschillen die voortkomen uit de gesloten overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen de cliënt en zorgaanbieder in eerste instantie dit oplossen met Facit volgens het reglement van
   Facit.    
 
5.Blijkt het onmogelijk het geschil op te lossen met behulp van Facit, dan zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
 
28. Toepasselijk recht en geschillenregeling
1 Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.
 
11. OVERIGE
 
29. Wijziging leveringsvoorwaarden
1. De zorgaanbieder verstrekt de cliënt, desgewenst, voor het aangaan van de overeenkomst een afschrift van de algemene voorwaarden en  informeert cliënten tijdig over eventuele wijzigingen.
 Afwijkende  bepalingen dienen uitdrukkelijk en schriftelijk met de zorgaanbieder overeengekomen te worden.

12. TOEVOEGING PRIVACY REGLEMENT VANAF 25 MEI 2018 
 
In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
 
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).oelichting op het Reglement.

​30. Toelichting op het reglement 

Het Verschil, Zorg aan Huis mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Het Verschil, Zorg aan Huis de plicht om haar klanten/cliënten:
 
·        op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Het Verschil, Zorg aan Huis worden verwerkt;
·        te melden wie de gegevens kunnen inzien;
·        voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.
 
Het Verschil, Zorg aan Huis vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Het Verschil, Zorg aan Huis in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Het Verschil, Zorg aan Huis expliciet om uw toestemming moet vragen.
 

​30.  De persoonsgegevens die Het Verschil, Zorg aan Huis gebruikt en het doel van het gebruik

 
Het Verschil, Zorg aan Huis verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als u klant of cliënt wordt of bent van Het Verschil, Zorg aan Huis. Het Verschil, Zorg aan Huis verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als u klant bent. Wanneer u cliënt bent verzamelt Het Verschil, Zorg aan Huis uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BSN- nummer en zorgplan waarin gezondheidsgegevens staan. Deze gegevens stellen ons in staat om:
 
·        de overeenkomst die klanten/cliënten met Het Verschil, Zorg aan Huis sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
·        onze dienstverlening te kunnen leveren;
·        klanten/cliënten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
·        om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren.
 

31.  Verstrekking persoonsgegevens aan derden

 
Het Verschil, Zorg aan Huis verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Het Verschil, Zorg aan Huis-organisatie, tenzij:
 
·        dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
·        dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Het Verschil, Zorg aan Huis met u heeft gesloten;
·        u daarvoor toestemming heeft gegeven.
 

32. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 
·        Het Verschil, Zorg aan Huis verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen
​         worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
·        uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam met Het Verschil, Zorg aan Huis worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al uw persoonsgegevens worden
​         Door Het Verschil, Zorg aan Huis beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:·  uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor
​         Het Verschil, Zorg aan Huis om in te loggen in het digitale systeem.
·        de personen werkzaam voor Het Verschil, Zorg aan Huis hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Het Verschil, Zorg aan Huis verstrekte persoonsgegevens;
·        Het Verschil, Zorg aan Huis heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
·        uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Het Verschil, Zorg aan Huis hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur/verleende dienst,
​         waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Het Verschil, Zorg aan Huis zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.
 

33. Uw rechten als betrokkene 

·        recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
·        inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
·        het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan
         alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
·        het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten;
·        het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van u bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
·        het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.
 
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op r.aerts@zorgaanhuishetverschil.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Het Verschil, Zorg aan Huis.
 
Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Het Verschil, Zorg aan Huis opnemen en probeert Het Verschil, Zorg aan Huis er samen met u uit te komen.
 
Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Het Verschil, Zorg aan Huis ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
 
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Het Verschil, Zorg aan Huis. Privacyreglement Het Verschil, Zorg aan Huis versie mei 2018

 
 
Het begrip “vergoedingsregeling persoonlijke zorg” vervangt op korte termijn het begrip “persoonsgebonden
budget” In de praktijk wordt ook dit nieuwe begrip al gehanteerd. Vandaar dat beide begrippen hier onder
dezelfde definitie zijn gebracht. In de tekst wordt verder alleen nog gesproken over het persoonsgebonden
budget. Daar waar persoonsgebonden budget staat, kan dus ook gelezen worden “vergoedingsregeling
persoonlijke zorg”