U heeft de regie
De kunst van het oplossen
Zorg die echt nodig is

Gedragscode Per Saldo

Met ruim 25.000 leden is Per Saldo dé belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).
In de gedragscode staan de gedragsregels zoals een organisatie zich met haar PGB budgethouders dient om te gaan. Wij onderschrijven als organisatie de gedragscode van Per Saldo.

De gedragscode

Artikelen betreffende gedragingen

 
 1. De budgethouder staat centraal. Het pgb-bureau handelt vanuit de kernwaarden respect, inzichtelijkheid en vertrouwen. 
 2. De budgethouder is opdrachtgever van het pgb-bureau en heeft de regie. De vraag van de budgethouder is het uitgangspunt. 
 3. Het pgb-bureau verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst alle noodzakelijke bedrijfsinformatie en informatie over diens werkwijze aan de budgethouder. Deze informatie bevat in ieder geval de informatie uit de artikelen 14 en 15. 
 4. Voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst en elke andere rechtshandeling bespreekt het pgb-bureau de consequenties ervan met de budgethouder. Het pgb-bureau vergewist zich ervan dat de budgethouder de consequenties begrijpt.  
 5. Het pgb-bureau is zich bewust van het recht op privacy van de budgethouder en verplicht zich tot het hanteren van een privacyreglement.
 
Gedragingen in geval van een verzoek om advies
 1. Het pgb-bureau adviseert op initiatief en op basis van de vraag van de budgethouder. Hierbij heeft het pgb-bureau een verzwaarde onderzoeksplicht. 
 2. Het pgb-bureau zorgt er voor dat de budgethouder een keuze heeft uit een breed aanbod van beschikbare diensten. 
 3. Het pgb-bureau begeleidt de budgethouder desgevraagd bij het beheer van het pgb. De budgethouder behoudt daarbij de regie. Het pgb-bureau onderhoudt uitsluitend contact met de betrokken instanties op verzoek van en/of in het bijzijn van de budgethouder.
 
Gedragingen in geval van een verzoek om bemiddeling
 1. Het pgb-bureau zoekt vanuit de aangegeven voorkeuren van de budgethouder naar een passende zorg- of hulpverlener.  
 2. Het pgb-bureau legt de keuzemogelijkheid uit één of meer zorg- of hulpverleners, met adequate informatie, voor aan de budgethouder. De budgethouder beslist welke zorg-  of hulpverlener de zorg of hulp gaat leveren.
 
Gedragingen in geval van een verzoek tot het verzorgen van de administratie
 1. Het pgb-bureau levert administratieve diensten in de omvang en frequentie die de budgethouder vraagt. 
 2. Het pgb-bureau accepteert geen (vooraf) ondertekende blanco formulieren.
 
Artikelen betreffende acquisitie, informatievoorziening, levering van diensten, administratie en financieel verkeer
 
Afspraken betreffende acquisitie
 1. Het pgb-bureau mag bekendheid geven aan de diensten die het aanbiedt. Het pgb-bureau houdt zich evenwel verre van agressieve verkoopmethoden.
 
Afspraken betreffende informatievoorziening en levering van diensten
 1. De werkwijze van het pgb-bureau is duidelijk omschreven en is toegankelijk en inzichtelijk voor de budgethouder. Het pgb-bureau verstrekt in ieder geval de volgende gegevens aan de budgethouder:
  1. de bedrijfsstructuur waarvan het pgb-bureau deel uitmaakt;
  2. de wijze van beloning;
  3. de aanwezigheid en de inhoud van een interne klachtenregeling;
  4. de tarieven van de dienstverlening;
  5. de aard van het klantenbestand;
  6. de kwalificaties van de medewerkers van het pgb-bureau;
  7. de diensten die het pgb-bureau aanbiedt;
  8. de deelname van het pgb-bureau aan een keurmerk en/of lidmaatschap van een branchevereniging;
  9. de wijze waarop het pgb-bureau aan de budgethouder verantwoording aflegt;
  10. informatie over de klachten- en geschillenregeling.
 2. Het pgb-bureau doet schriftelijk verslag van het intakegesprek met de budgethouder.
 3. Het pgb-bureau voorziet in duidelijke en toegankelijke informatie over zijn bereikbaarheid. 
 4. De diensten die het pgb-bureau aanbiedt kunnen uitsluitend bestaan uit advisering, het verzorgen van de administratie en bemiddeling. 
 5. Het pgb-bureau legt de gemaakte afspraken over de te leveren diensten en de daaraan verbonden tarieven vast in een schriftelijke overeenkomst. Het pgb-bureau verstrekt de budgethouder een exemplaar van deze schriftelijke overeenkomst.
 
Afspraken betreffende administratie 
 1. Het pgb-bureau voert een inzichtelijke en volledige pgb-administratie. Op verzoek van de budgethouder verstrekt het pgb-bureau inzage in de pgb-administratie.  
 2. Het pgb-bureau staat in voor de juistheid van de informatie die het verstrekt aan andere bij het pgb-beheer betrokken instanties.
 
Afspraken betreffende financieel verkeer
 1. Het pgb-bureau mag het pgb niet ontvangen op eigen rekening. 
 2. Het pgb-bureau kan slechts betalingen verrichten uit het pgb na expliciete goedkeuring van de budgethouder. 
 3. Het pgb-bureau zorgt ervoor dat de budgethouder dagelijks toegang heeft tot zijn pgb-rekening. 
 4. Het pgb-bureau mag niet gelijktijdig curator of bewindvoerder zijn van de budgethouder.
 
Slotbepaling
 1. Het pgb-bureau neemt de bepalingen van deze gedragscode op in de overeenkomsten die het bureau met de budgethouder sluit.